محمّدحسنم!
دعا می‌کنم یادم بماند اگر روزی رفتیم کربلا، اگر رسیدم زیر قَبّه‌ی پسر رسول خدا، وقتی دست‌هام را بردم بالا و اجازه دادم صدای خادم‌ها، صدای آن‌ها که زیارت می‌کنند، صدای آن‌ها که التماس می‌کنند و صدای آن‌ها که گریه می‌کنند حذف شود، برای شهادت‌ات دعا کنم پسرم. دعا می‌کنم یادت بماند اگر روزی رفتی کربلا، اگر رسیدی زیر قَبّه‌ی پسر رسول خدا؛ وقتی دست‌هات را بردی بالا و اجازه دادی صدای خادم‌ها، صدای آن‌ها که زیارت می‌کنند، صدای آن‌ها که التماس می‌کنند و صدای آن‌ها که گریه می‌کنند حذف شود، برای شهادت‌ من و پدرت دعا کنی پسرم.