کهیعص...

سوره‌ی مبارکه‌ی مریم- آیه‌ی ۱


آیه‌های کتاب خدا بدون تفسیر مانده‌اند.

دعا کنید که بیاید.