بعد از تو خاک بر سر دنیا؛ علی علی...


(حسن صنوبری، امید مهدی‌نژاد)