چیزهای زیادی هست که دوست دارم بفهمم‌شان و برای فهمیدن‌شان هم می‌نویسم.

من، تا درس‌هایم را ننویسم، نمی‌فهمم. تا حرف‌هایم را ننویسم، نمی‌فهمم. تا مشکلات و شادی‌هایم را ننویسم، نمی‌فهمم‌شان.

من، تا خودم را ننویسم، نمی‌فهمم.

این‌جا مبدا و مقصد خودم هستم: از خودم به خودم می‌نویسم تا کمی فهمیدنی شوم.